FORUM Magazine

Архив

6

2

7

5

9

10

4

1

3

8

 
 
 

Ниво А1

Първи стъпки

Давам основна информация за сеБе си.

Разбирам и правя елементарни описания.

ПоздрАвявам.

ПопълВам кратки формуляри.

ГОворя за себе си или другите.

Участвам в кратки разговори за ежедневието си.

Разбирам информация от много кратки откъси от Статии във вестници и списания.

Ползвам в кратки разговори Професиите.

Пиша правилно и разбирам кратки изрЕчения.

Разбирам и водя бележки при слуШане на супер кратък телефонен разговор.

Говоря кратко за храНителни навици и храна.

ИзпОлзвам числата от 1 до 100, „ИМА“ / „НЯМА“.

Ползвам имената на страНи и националности.

Назовавам и описвам кратко местАта в града.

Разбирам и използвам Часа, дните на седмицата и месеците.

Разбирам кратки реклАмни съобщения.

Говоря кратко за хранитеЛни навици и храна.

Говоря за местОположение.

Браво!

Успешно начало!

 

Смело напред,

не спирай!

Ниво А2

Надграждам. Използвам с малко помощ 

Разбирам чаСтично дума от контекста й.

Разбирам елеМентарни коментари при слушане без най-голямата подробност.

Използвам лесно запомнящи се изрази от ежЕдневието.

Намирам и разбирам несЛожна информация за градове, туристически обекти, събития и дати, час, месеци и години, бъдещи планове, времето, спорта с кратки изречения и кОментари.

 

Провеждам кратък и несложен телефоНен разговор.

Разбирам текст за ежедневието и разговарям по тази темА.

Поддържам несложен Разговор за ежедневие, способности, дрЕхи, пазаруване, ресторант, преДпочитания и свободно време.

Давам непретенциозно мНение.

Описвам къдЕ се намират нещата.

Сравнявам цени, събития, факти и преживявания накратко.
Давам елементарни кратки у
Пътвания.
Говоря и питам за събития от м
Инали периоди и за пРеживявания.
Правя кратки р
Азкази от живота на хората.
Разбирам и допринасям с мнение за онла
Й
н дискусия в чат, писмено или устно.

Зона свободна за УПРАЖНЕНИЕ
Ниво А2
Pumpkin - News
00:00 / 00:00
упражнения ниво В1
Tasmania
 

Ниво В1

Опитвам сам. Почти независим

Подобрявам разбирането на Непознати думи в контекст.

Правя сравнения и подбирам думите си с частичен успех според Емоционалния заряд на ситуацията.

Следя поСледователността на събития от миналото в текстове и/или истории при четене и слушане.

Описвам в логичЕска последователност минали събития и действия.

Подреждам в логическа пОследователност събиТия в текст от пресата или телевизионно предаване.

Говоря за събития /минали, настоящи и бъдещи/ като марКирам основни моменти.

Говоря за професии и варианти за кАриерно развитие.

Разбирам отчасти разговор между носители на еЗика.

Обсъждам накратко теми като приятелство, клюки, телефонен разговор, храна, пазаруВане и културни различия като изразявам предпочитания, хАресвания, съгласие и несъгласие.

Разбирам личен меЙл и информация в кратки обяснения.

ОБсъждам накратко предимства и недостатъци.

Пиша кратък текст за проблем и искам сЪвет или съДействИе.

Представям резултати от проУчване без много подробности.

Обсъждам Планове, надежди и Очаквания в най-общ смисъл.

Описвам семейство, пРиятели и колегИ, силни и слаби сТрани.

Зона свободна за УПРАЖНЕНИЕ
Ниво В1
Shark - News
00:00 / 00:00
упражнения ниво В1
Hi-tech program

Не се отказвай!

Бъди упорит!

 
 

Успешен опит!

Развържи език!

Ниво В2

Свободата да общуваш

Изразявам лично мнение в разговор с повече от двама Участници.

Разбирам интервю с подробноСти и намирам основна информация.

Обсъждам лични качества и първи вПечатления.

Разговарям за настроения, хранене, изобретения, работа, чувства, технологии и пари с тЕхники за поддържане на разговора.

СлуШам активно дискусии, за да мога да се включа с адЕкватно мНение.

 

Изразявам препОръка за посещение на заведение за хранене, ваканционен комплекс, чужда страна, филм, търговски марки и продукти.

Подготвям се със заПиски за предстоящ разговор или дИскусия по различни Теми.

IMG_20180606_161658.jpg

Гледам телевизионни предавания и говоря за тях, споделям информацията, която прави впечатление и сРавнявам мнението си с това на събеседникА.

Говоря за минали събития, израЗявам критика, съжаление или препоръка.

Идентифицирам ключоВа информация в масови средства за комуникация, вкл. игри и състезания, задавам вЪпроси и изРазявам мнение в социалните мреЖи за тях и да предоставям аргументи за или против дадена теза.

 

Говоря за спомени и изслушвам събеседниците си и задавам адЕкватни въпроси по чутото.

ПолЗвам езИКа, за да предам резултатите от проучвания, изследвания и въпросници.

Зона свободна за УПРАЖНЕНИЕ
Ниво B2
Topics -
00:00 / 00:00
упражнения ниво C1
Touch Screen Table
 

Ниво С1

Винаги може по-добре

Подбирам най-подХодящата дума в конкретен контекст.

Пояснявам информация и проверявам степентА на разбиране от страна на събеседника.

Използвам набор от похвати за фокусиране вниманието върху наЙ-важното.

Анализирам и разсъждавам критично върху публицистика, конкретна информация в Дълъг текст и чуждо мнение по дадена тематика.

Следя продължителна реч по нЕпозната тематика.

Зона свободна за УПРАЖНЕНИЕ
Ниво C1
New Car -
00:00 / 00:00
упражнения ниво C1
The oldest galaxy

Прилагам развлекателни елементи за типична ситуация или аргумент за доказване на глеДна точкА.

  

Участвам в обсъждане за генериране на идеи и дейности по ПрОект, задача или финансови теми и/или вътрешния ред и нарушения, сигурност и/или законност.

Разбирам с подроБности разговорна реч.

Ползвам тона и формалността на езика, за да се сЪобразя с конкретната ситуация.

Обсъждам с активно участие и съоБразяване на интонацията, езика и с културните различия за избягване на конфликти и накърняване на достойнството на събеседника.

Разбирам кореспонденция и участвам в интеРнет дИскусии по различни теми.

ОбясняваМ причини и резултати.

 

Разбирам мнението и отношението на хората при слушане на непоЗнат тЕкст или рАзговор.

Използвам източници от медиите за масово осведомяване за Доказване на мнение.

Използвам похвати за създаваНе на драматичен и емоциОнален ефект.

Хайде да побъбрим заедно!

курсове английски, курсове немски, IELTS, CPE, CAE, FCE, ÖSD, Goethe-Zertifikat, TELC, матура по английски, матура по немски, Езиков център ФОРУМ

37, George Washington str.

Sofia 1202

тел. 0877 318021

ул. "Георг Вашингтон" 37 

1202 София 

  • Facebook ФОРУМ
  • LinkedIn ФОРУМ
  • Instagram ФОРУМ

© 2020 Езиков център ФОРУМ. Всички права запазени